Prisregn över studenter i Stora FM-priset

Prisregn över studenter i Stora FM-priset

Fem studenter från Umeå universitet, Uppsala universitet och Handelshögskolan i Göteborg har vunnit sammalagt 100 000 kronor i studenttävlingen Stora FM-priset. Priset delades ut vid den stora branschkonferensen Nordic Workplace i Stockholm den 7 december. Tävlingen samlade i år rekordmånga tävlande från universitet och högskolor runt om i Sverige.

Priset delas ut en gång om året och premierar de mest intelligenta och nytän- kande akademiska uppsatserna inom Facility Management-området (FM). Den totala prissumman är 100 000 kronor i form av stipendier. Den uppsats som juryn anser är bäst belönas med 50 000 kronor. Ytterligare två uppsatser belönas med 25 000 kronor vardera.

Förstapriset gick i år till:
Umeåstudenten Robert Ringvall för bidraget ”The Impact of Internet of Things on Building Services Engineering”, med motiveringen:
”Uppsatsen lyfter fram ett avgörande område för fm-branschens ut- veckling. Författaren visar på flera möjligheter med Internet of Things och utmanar synen på vad som verkligen skapar värde – och vad som inte skapar värde.”

De två andrapriserna gick till:
Uppsalastudenterna Lee Henriksson och Tina Malmros för bidraget ”Kontorsutformningens påverkan på medarbetares prestation och produktivitet – Om ansvariga chefers utgångspunkter vid beslut om kontorsutformning”, med motiveringen:
”Författarna behandlar i uppsatsen kontorsutformningens påverkan på prestation och produktivitet ur ett nytt perspektiv. Uppsatsen visar att chefer inte använder sin kunskap om kontorsutformningens konse- kvenser i det strategiska beslutsfattandet.”

Göteborgsstudenterna Malin Dahlbom och Jakob Traung för bidraget “Acting in a Generative Building – A qualitative study of how ABW is translated and acted upon in practice at a large Nordic bank”, med motiveringen:
”En väl genomarbetad djupdykning i ämnet aktivitetsbaserade arbets- sätt. Uppsatsen belyser att medarbetarna påverkas olika av ABW, ut- maningar i genomförandet, och svårigheten att nå ambitionsnivån i praktiken.”

Vinnare FMpriset_Webb_700pxl

Stora FM-priset är instiftat av ISS, som är ett av Sveriges största tjänsteföretag. Syftet med priset är att det ska bidra till utvecklingen av FM-branschen men det är också ett led i en strävan att synliggöra branschen och öka dess attraktionskraft bland studenter.
– Som ett av Sveriges största FM-bolag vill vi med detta årligen återkommande pris bidra till, och ta ansvar för, en fortsatt utveckling av FM- branschen, säger Gary Kidd, vd ISS. Det är en spännande och växande bransch, som trots att den sysselsätter många på den svenska arbetsmarknaden fortfarande är relativt okänd. Vi hoppas att priset bidrar till att belysa och uppmärksamma en bransch som berör de flesta av oss i vardagen.

Juryn bestod i år av representanter från både akademin och FM-branschen: Bo Edvardsson grundare Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, Victor Mannerholm Hammar ordförande IFMA, Patrick Svensson chef segment Transport ISS samt Malin Persson tidigare chef verksamhetsled- ningsstöd kvalitet och miljö ISS.

Se också www.storafmpriset.se
För ytterligare information, kontakta:
Anders Fridell, presskontakt, ISS Sverige, 0734-36 68 08, presskontakt@se.issworld.com