IFMA KRÖNIKA

IFMA KRÖNIKA

Nu sker det! Möjligheternas tid är här nu.

Syrenen står i full blom, glada ungdomar med studentmössan i handen och förväntansfulla skolbarn med ett helt sommarlov framför sig har fyllt gator och torg sista tiden. Deras entusiasm smittar och endast ”the sky is the limit” när planer smids och förverkligas i en rasande takt. Men hur står det till med oss som lagt mössan på hyllan? Hur väl fångar arbetsplatser och företag tillfällen som erbjuds och arbetar med att förverkliga sina mål och drömmar med endast skyn som gräns?

Ibland upplever jag att det finns två läger, i alla fall när det gäller diskussionen kring hållbarhet och utveckling.
”Vi har de som talar om sina planer, mål och visioner inom området och vi har dem som gör!”
Det är lätt att konstatera att sistnämnda gruppen är underrepresenterade. Men varför?

Komplicerade regelverk, kostnader, odefinierade projektprocesser, brist på motivation eller rent utav för låga krav. Ja, listan på anledningarna kan troligen göras lång, men sedan 2020 finns åtminstone en bortförklaring mindre.

Ett regeringsuppdrag att se över myndighetens bygg- och konstruktionsregler som ger utökade möjligheter och större ansvar för utveckling är slutförd.

Möjligheternas byggregler för samhällsplanering, byggande och boende säger vad men inte hur.

En ny modell för bygg- och konstruktionsregler signerat Boverket är klart.

Samhället står inför flera stora utmaningar som påverkar byggandet och samhällsbyggnadssektorn. Vi behöver bygga mycket, både bostäder och lokaler, med fokus på såväl ekonomi som kvalitet. Samtidigt behöver vi ta oss an de problem som klimatförändringarna innebär. Metoder och idéer för byggandet behöver utvecklas och bli mer innovativa.

En ny regelmodell som ska främja innovation och teknisk utveckling och därmed bidra till att effektivisera byggandet och gynna ökad konkurrens har till följd tagits fram av Boverket. Den nya regelmodellen bygger på färre regler som utformas som funktionskrav. Detta fastslås i en slutrapport.

Modellen i sig kommer inte göra att alla företag blir mer innovativa, men den ger bättre förutsättningar för dem som vill utvecklas i den riktningen.
I rapporten från Boverket görs avgränsning till effekter av byggreglerna, men visst finns flera exempel på nytänkande och innovation i sektorn redan idag. Följ med mig på en spaning från bara senaste månaden.

Modiga, medvetna och samarbetsbenägna företag bryter mark och visar vägen.

Jag har senaste tiden glatts åt flera mycket goda exempel på svenska företag som vågat och hittat sätt att göra ”vad som krävs” för att ta oss mot våra klimat och hållbarhetsmål. Företag som tagit ord till handling!

-Dom är inte störst, men bidrar med ett innovativt ledaskap och driver aktivt förändring mot ökad hållbarhet, klimatneutralitet och minskad miljöpåverkan på olika sätt.

Dom räds inte att testa, samarbetar över gränser och bjuder in till kunskapsöverföring.

Jag tycker generellt att allt för ofta delas eller belyses inte goda ansatser, lärdomar längs vägen fram till lyckade och mindre lyckade utvecklingsprojekt. Vilket är synd.

Innovationer och mervärden som kunde ha kommit stora delar av egna branschen eller andra sektorer och dess brukare tillgodo blir helt enkelt inte genomförda i den utsträckning som kunde varit möjligt. Vilket i utsträckningen minskar möjligheten att nå gemensamma mål inom både klimat och ekonomi.

I samhället behöver medve­tenheten öka, beteenden förändras, tekniken förbättras och regelverken anpassas så att alla aktörer ges förut­ sättningar att agera på ett sätt som gagnar miljön. Men så har vi de som inte låter svårigheterna begränsa mål och drömmar. Starka branschledare som samarbetar och ser helheten!

Följ med mig för en glädjande läsning med exempel från bara senaste månaden nedan.

Husbyggnation med hållbarhet i sitt DNA

En skön majdag hade vi det stora nöjet att kicka ingång IFMA Sveriges fysiska nätverksträffar på Västkusten, vilket gjordes med ett platsbesök på Chalmers Campus Johanneberg.

Där ligger Akademiska Hus kontorshus som ända från planeringsstadiet haft som mål att testa och utveckla hållbara lösningar och minimera klimatpåverkan.

Resultatet är en byggnad som samtidigt är en innovationsarena med själva byggnaden som labbänk. Under byggtiden drevs 16 parallella innovationsprojekt som utforskade bland annat klimatsmart och energieffektiv teknik, utekontor och hur man kan utforma ytor för att främja samverkan.

Alla som provat att arbeta med stor osäkerhet under en byggprocess kan nog lätt förstå bedriften i att bara inrymma arbetet, dialogen och kostnaderna för de många ÄT:orna som kommer till följd av förändring under skedet av en redan påbörjad byggnation.

Miljöbedömningar har gjorts inför alla materialval och byggnaden är certifierad Miljöbyggnad Guld. Spännande lösningar som likström hela vägen ut i armatur för att minska energiförlust och byggnation utan väderskydd med träkonstruktioner är bara några exempel.

Lunchrestaurangen drivs enligt konceptet att inget ska slängas varken från kök eller tallrik och innemiljön är utformad med materialval och mycket växter för att skapa en god och hälsosam arbetsmiljö.

Arbetsplatsen har helt enkelt hållbarhet i sitt DNA och för er som inte hade möjlighet att delta på denna nätverksträff planerar vi att undersöka möjligheten till ett uppföljande besök frampå.

Framtidens sjöfart kommer med åtgärder för att minska påverkan på vår havsmiljö.

Ofta är utmaningarna de samma oavsett bransch när det kommer till att få tillstånd en fungerande innovations process och driva förändring som inte omedelbar ger avkastning .
Det handlar inte sällan om resurs och ägandeskap. Så varför inte snegla över branschgränser och inspireras, hur arbetar andra med att få hållbar förändring till stånd?

Sjöfarten och användningen av fritidsbåtar är idag en utmaning för den marina biologiska mångfalden. Buller, giftiga ångor, oljeläckage och utsläpp av växthusgaser bidrar till i förorenade hav, sjöar och floder.

Men delvisa svar och lösningar på utmaningarna finns redan idag.
Något Londonbor och besökare av den engelska huvudstaden kunde bevittna i veckan som gick. Detta då ett svenskt produkt- och kemikalietankfartyg om 17.999 dwt bjuder på en sällsynt skådad syn, inseglandes via Tower bridge till stadskärnan för att välkomna beslutsfattande delegater från International Maritime Organisation (IMO) och besökare från hela världen ombord på fartyget för att se hur investeringar i tekniska innovationer kan minska utsläppen i transportsektorn till sjöss avsevärt.

Rederiet har med sin förmåga att ta ord till handling visat vad som är möjligt redan idag inom branschen. Ett fartyg har designats i nära samarbete med ett svenskt konstruktionsföretag med fokus på minskad miljöpåverkan där dess utrustning och egenskaper bidrar till att sänka bränsleförbrukningen och minska utsläppen av koldioxid med 55%, kväveoxid med 86% samt svaveloxid och partiklar med hela 99%. Hatten av till det gänget!

Goda exempel återfinns även bland fritidsbåtstillverkare.
Som den svenska fritidsbåtstillverkaren av el-drivna båtar som här i närtid arbetat sig till platsen som första båttillverkningsföretaget som är 100 % mörkgrönt på CICERO Shades of Green AS skalan.

Företaget sticker ut ordentligt med ett helhetsgrepp och holistiskt perspektiv på hållbarhet. Hela vägen från design av produkt, via leverantörskedjan och genom produktion inklusive leverans och en riskbaserad placering av fabrik, och detta parallellt med ett aktivt arbete med sociala frågor, mångfald och inkludering.

Deras verksamhet bygger på 3 pelare från start. Design, teknik och hållbarhet.
Utöver detta har även detta företag bestämt sig för att försöka vara en inspiration för andra företag och ledare, för att bevisa att det faktiskt kan göras redan idag.

Lyft lösningar, visa vägen och stressa inte med sommarmåsten.

Som representant för IFMA styrelse vill passa på att önska alla medlemmar, branschkollegor och hoppingivande entreprenörer och företagare en riktigt fin sommar och tacka för ordet.

Under semestern skall jag njuta av familj och vänner, läsa inkomna bidrag till IFMA uppsatspris i hängmattan och se varmt fram emot att med nyfunnen kraft ge mig i kast med mitt arbete och nöjet att under hösten tillsammans med övriga jurykollegor kora 2022 års vinnare i IFMA Sveriges årliga innovationstävling.

Tänk på att ansa gräset om så måste, men inte dina vingar, det handlar om att känna sig sammankopplad med sin omvärld, inte avklippt. Möjligheternas tid är här nu, gör den till din, branschens och framtiden!

Hanna Hagberg, IFMA Styrelse