28 juni 2023
IFMA partner, Kompetensutveckling

Tenant & Partner IFMA guldpartner

Tenant & Partner vill skapa välmående och värdeskapande arbetsplatser

Hyresgästen är ett självklart fokus för Tenant & Partner, den senaste av IFMA Sveriges guldpartners. Sedan närmare trettio år har företaget arbetat med att utveckla arbetsplatser. Under den tiden har man sett en evolution från att FM-verksamheten omfattar lokaler och fysiska miljöer till att beröra något mycket större. Idag involverar FM tjänsterna allt från utvecklingen av nya arbetssätt till hur man skapar välmående och påverkar ett brett område som berör de mänskliga, planetära och ekonomiska behoven.

”Som pandemin visar har vi bara ett liv. Det består för de flesta av oss av ett arbetsliv och ett liv utanför arbetet. De delarna hänger samman. Pandemin har lett till att gränserna suddats ut mellan digitala och fysiska arbetsplatser och också mellan det privata och det gemensamma. När hemarbetet blivit vardag krävs det mer av oss som arbetar med att utveckla arbetsplatser. Det finns en kulturell identitet kopplad till den gemensamma arbetsplatsen, som måste kunna erbjuda något som den digitala miljön inte innehåller. Vi ser att organisationerna tappar innovationskraft när medarbetarna inte möts fysiskt. Tenant & Partner erbjuder konceptet ’Performing Workplaces’. Ett koncept som tar sikte på en holistisk och värdeskapande arbetsplats som genomsyras av viktiga kompetenser som arbetsplatsstrateger, förändringsledare, tenant representatives, hyres- och fastighetsjuridik, IT/digitala arbetsplatsen, arkitekter och FM-rådgivning”, förklarar Fredrik Justesen, FM-konsult och arbetsplatsstrateg.

”En annan konsekvens av pandemin är att barriärerna mellan olika avdelningar som HR, IT och fastighetsavdelningen luckrats upp. Tidigare upplevde många av våra kunder inom FM att man opererade i separata silos och inte såg helheten. Krisen tvingade oss att jobba tillsammans. Jag ser att Tenant & Partner har en viktig uppgift i att få företagsledningen att se sambandet mellan de olika funktionerna och att man inte går tillbaka till den tidigare mallen. Man behöver arbeta multidisciplinärt och tillsammans över organisationsgränserna”, säger Torbjörn Eriksson, CEO, grundare och partner.

Pandemins krav på FM

Pandemin har gett FM-branschen incitament att driva förändring.

”Nyckeln är att finna ett gemensamt språk som handlar om större frågor som verksamhetsstrategier, om hela arbetsplatsupplevelsen. Efter pandemin ökar till exempel kraven på arbetsmiljön. Hälsa är inte längre enbart fysträning, mindfullness eller bra belysning. Hjärnan spökar när vi skall hantera vår oro för att återvända till kontoret. Hur skall vi facilitera dessa frågor?”

”Vi vet inte hur FM kommer att se ut när vi inte längre behöver ta hänsyn till pandemin. Flexibiliteten för hur FM bemannar kan inte tänjas i det oändliga. Vi kan inte ha en bransch där till exempel lokalvårdare bara har arbete tre dagar i veckan. Hur skall avtalen se ut? Tenant & Partner behöver skapa förståelse för hur man bäst utnyttjar resurserna inom FM, som har en stor påverkan på kostnaderna för arbetsplatsen. FM behöver knyta an till den större visionen, till företagets strategi och hur man levererar en meningsfull arbetsplats. Rätt hanterat har FM ett fantastiskt läge att påverka produktivitet, trivsel och på sista raden också företagets konkurrenskraft.”

”FM-leverantörerna har kontakt med de anställda varje dag. Om medarbetarna möts av ett leende eller ett varmt välkomnande när de återvänder till arbetsplatsen blir det lättare för alla att må bättre,” säger Fredrik, och Torbjörn replikerar att energiglaset skall vara i balans, arbetet skall ge tillbaka den energi som medarbetarna lägger ner på sina uppgifter.

”Från att ha pratat enbart FM-tjänster för fem år sedan har FM börjat benämnas alltmer som workplace experience, med människan i fokus. Tack vare teknikens utveckling med sensorer, appar och andra digitala hjälpmedel tangerar FM konceptet också den digitala och smarta arbetsplatsen. FM genomför förändringar som utvecklar hela arbetslivet, och ett bra tillfälle för att driva igenom en förändring är till exempel vid en flytt av kontoret. På engelska finns ett bra uttryck: ”Change address, or address change!” FM-industrin har länge fört en kamp för att få gehör från ledningen för att driva frågor för hela arbetsplatsupplevelsen, något som få lyckats med, då FM historiskt behandlats som en kostnadspost som tar hand om byggnaden/kontoret. Med pandemin har kontoret och FM blivit en prioriterad fråga som bordläggs på högsta ledningsnivå. Ett gyllene tillfälle att inte bara greppa nu, utan verka för att fortsatt få ledningens förtroende.

Ser IFMA som en viktig aktör?

Tenant & Partner har under sin verksamhet byggt upp en omfattande kompetens och erfarenhet kring arbetsplatsens utveckling. Fler än ett dussin av medarbetarna sysslar direkt med FM-frågor. Torbjörn och Fredrik förklarar att det är naturligt att bli en guldpartner till IFMA Sverige.

”Vi upplever IFMA som en otroligt viktig spelare, som håller ihop FM i Sverige med sina seminarier, frukostar, konferenser och utbildningar. Därför är IFMA en naturlig partner till oss. Vi vill också exponera vårt namn för att visa att vi är en partner, som vill stödja branschen, bidra tillbättre affärer och utveckla FM, som år för år blir en alltmer viktig och komplex bransch. Vi delar självklart gärna med oss av vår kunskap, vår erfarenhet och våra tankar och vi deltar aktivt i olika events.”

”IFMA gör redan idag många bra saker och lyfter aktuella frågeställningar, till exempel inom utbildning. Fokusgrupper är till stor nytta för branschen. Vi vill också bidra till att bryta ner barriärerna mellan HR, IT och RE, kanske under mottot ”breaking the silos”. FM-bolagen fokuserar i dag på workplace experience och andra koncept, men bryter fortfarande inte ner väggarna mellan silos i organisationen. Vad skall resultatet bli?”

Torbjörn och Fredrik föreslår en konkret åtgärd. Varför inte bjuda in representanter för de andra arbetsplatsrelaterade funktionerna till ett möte i regi av IFMA? FM har till följd av pandemin och digitaliseringen rört sig närmare både IT och HR. Tenant & Partner kommer in när det skall ske en förändring, ett nytt hyresavtal, en flytt, byte av arbetssätt eller att FM avtal ska ses över. Då ser man samarbetet kring strategi, mål, resultat, lösningar och budget som frågor som kan och skall diskuteras över de olika funktionerna, utan att lägga dem i fack som HR-frågor eller FM-frågor.

”Vår yttersta önskan är att bidra till värdeskapande arbetsplatser, dit människorna vill komma och där vi möter varandra. Vi tror att vi tillsammans med IFMA Sverige kan nå ut till fler, åstadkomma en större och snabbare skillnad och ta viktiga steg mot vår vision: Tillsammans skapar vi ett inspirerande och meningsfullt arbetsliv.”